• Biedru noteikumi

Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kam ir trīs vai vairāk bērnu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu un uzrādot derīgu daudzbērnu ģimenes karti “3+”. Biedrības valde ir tiesīga atsevišķi izvērtēt katras personas iesniegumā norādīto informāciju un pieņemt lēmumu par personas uzņemšanu vai neuzņemšanu Biedrībā.
2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
   5.1. biedrs ilgāk nekā 3 mēnešus nav nomaksājis ikgadējo biedra naudu;
   5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
   5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
   5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.


Biedru tiesības un pienākumi

1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
   1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
   1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
   1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
2. Biedrības biedru pienākumi:
   2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
   2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
   2.3. regulāri (savlaicīgi, reizi gadā) maksāt biedra naudu.
3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
4. Biedrības biedri nav tiesīgi izmantot Biedrības nosaukumu, tās organizētos pasākumus, savu sadarbību ar to, lai reklamētu, popularizētu Biedrību ar jebkādu politisko partiju, apvienību, organizāciju, nodibinājumu vai veidojumu vai sevi personīgi, individuāli.


Biedru nauda

1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi) apmērā.
2. Biedrības biedri pārskaita biedru naudu uz Biedrības bankas kontu ar norādi “Biedra nauda Biedrībai “Lielas ģimenes”” iestājoties biedrībā, bet ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc iestāšanās Biedrībā.